Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.PUELLAvone.sk

 

I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou PUELLAvone, s. r. o., so sídlom Rovníková 1457/7, 040 12 Košice – mestská časť Nad Jazerom, IČO: 53 991 893, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 52158/V, DIČ: 2121542665, IČ DPH: SK2121542665 (ďalej tiež ako „predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim produktu ponúkaného predávajúcim v internetovom obchode predávajúceho.
2. Kontakt predávajúceho je: e-mail: Support@PUELLAvone.sk, telefónne číslo: +421 905 491 699.
3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.puellavone.sk (ďalej aj „internetový obchod“).
4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, a ktorej bolo doručené potvrdenie o prijatí objednávky zo strany predávajúceho.
5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
6. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v internetovom obchode predávajúceho (ďalej tiež ako „produkty“).
7. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.
8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

P. O. BOX A-35

040 65 Košice

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

Email: ke@soi.sk

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

9. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie kupujúci môže adresovať aj priamo predávajúcemu, pričom odporúčame kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili e-mailovú adresu predávajúceho: Support@PUELLAvone.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.

 

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v internetovom obchode predávajúceho. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o akceptácii objednávky zo strany predávajúceho zaslaného po prijatí objednávky.
2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.
3. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.
4. Kupujúcemu sú ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy oznámené, prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, všetky vlastnosti produktu.

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 

1. Kúpna cena produktov objednaných prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“), je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky kupujúcim. Uvedená cena je konečná vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške podľa príslušných právnych predpisov (predávajúci je platcom DPH) – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII. a poplatkov za platbu podľa čl. IV.
2. Základným platidlom je mena euro.
3. Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu produktu podľa čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienok a náklady na platbu podľa čl. IV týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

IV. Spôsoby platby

 

1. Za produkty v internetovom obchode predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

 

a. Platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány v internetovom obchode predávajúceho – nie je spoplatnená.
b. Platba na dobierku pri prevzatí produktu – spoplatnená sumou 0,99 EUR vrátane DPH.
c. Platba bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, na základe faktúry vystavenej predávajúcim – nie je spoplatnená.
d. Platba prostredníctvom platobnej karty – nie je spoplatnená.
e. Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí produktu kupujúcim – nie je spoplatnená.

 

2. Spôsob platby si zvolí kupujúci sám a to v rámci vypĺňania objednávky, pričom mu zároveň bude oznámená cena za ním zvolený spôsob platby, prípadne mu bude oznámená skutočnosť, že ním zvolený spôsob platby nie je osobitne spoplatnený.

 

V. Dodanie produktov

 

1. Produkt je zo strany predávajúceho expedovaný do troch pracovných dní  odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy a kupujúcemu je produkt doručený do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy - to všetko v prípade, že si kupujúci ako spôsob platby zvolil platbu na dobierku.
2. V prípade, že si kupujúci ako spôsob platby zvolil platbu prostredníctvom platobnej brány umiestnenej v internetovom obchode alebo platbu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho alebo prostredníctvom platobnej karty, je takýto produkt zo strany predávajúceho expedovaný do troch pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho a produkt je doručený kupujúcemu do piatich pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
3. V prípade, ak si kupujúci zvolil platbu v hotovosti, pri osobnom prevzatí produktu, bude produkt pripravený k prevzatiu kupujúcim najneskôr do troch pracovných dní  odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
5. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim alebo miesto podnikania predávajúceho v prípade, ak si kupujúci zvoli osobný odber produktu. Ak kupujúci neuvedie osobitnú adresu na dodanie produktu, je touto adresou adresa bydliska kupujúceho.
6. Dodanie produktu predávajúci uskutoční niektorým zo spôsobov podľa článku VII týchto VOP, a to v závislosti od voľby kupujúceho.
7. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (osobe alebo písomne splnomocnenej kupujúcim na prevzatie produktu).
8. Predávajúci môže zaslať produkt, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v stanovenej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
9. Kupujúci je povinný produkt prevziať a poskytnúť súčinnosť potrebnú na doručenie produktu.

 

VI. Prevzatie produktu

 

1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia produktu.
3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt, pokiaľ je dodaný produkt iného typu alebo v prípadoch:

 

a. dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
b. dodania veci v poškodenom obale alebo,
c. dodania veci bez príslušných dokladov.

 

4. Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.

 

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

 

1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v cene produktu. Tieto budú vyčíslené a oznámené kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov v rámci Slovenskej republiky:

 

a) Osobný odber kupujúcim v mieste podnikania predávajúceho  – nie je spoplatnený.
b) Cena za doručenie prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia, s. r. o. (Zásielkovňa) na odberné miesto určené kupujúcim – od 1,79 € s DPH do 3,69 € s DPH (konkrétna cena bude oznámená kupujúcemu v rámci vypĺňania objednávky (pred jej odoslaním) v závislosti od druhu produktu, jeho množstva a vybraného odberného miesta).
c) Cena za doručenie prostredníctvom predávajúceho ................ – ............ € s DPH.
d) Cena za doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. – od 2,99 € s DPH do 3,69 € s DPH.
e) Cena za doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS General Logistics System Slovakia, s.r.o. – od 1,79 € s DPH do 3,69 € s DPH.
f) Cena za doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. – od 1,79 € s DPH do 3,69 € s DPH.

 

3. Spôsob dopravy si zvolí kupujúci sám, a to v rámci vypĺňania objednávky, pričom mu zároveň bude oznámená cena dopravy. Kupujúcemu je tak ešte pred odoslaním objednávky a pred uzatvorením kúpnej zmluvy známy spôsob doručenia, ako aj cena za doručenie, ktorú bude povinný zaplatiť.

 

VIII. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia produktu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je: PUELLAvone s.r.o., Rovníková 1457/7, 040 12 Košice – mestská časť Nad Jazerom. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu.
3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť tiež v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený v internetovom obchode predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého produktu odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za produkt na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za produkt rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, o lehote a o postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota produktu bola znížená v dôsledku zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu (napr. produkt bude poškodený), spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s produktom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti produktu bude považované najmä použitie produktu vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti produktu. Za zníženie hodnoty produktu budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.
5. Za neprimerané, resp. nad rámcové použitie produktu sa označuje také zaobchádzanie, ktoré znižuje jeho hodnotu alebo spôsobí jeho trvalé poškodenie a súčasne prekračuje bežné potreby na zistenie jeho vlastností a funkčností. Spoločnosť PUELLAvone s.r.o. vymedzuje nad rámcové použitie produktov takto:


a) Parfum na pranie – spotreba vyššia ako 10 ml, čo predstavuje 2 dávky.
b) Prací Gél PUELLA – spotreba vyššia ako 20 ml, čo predstavuje 2 dávky.
c) PUELLA pena do kúpeľa: spotreba vyššia ako 20 ml, čo predstavuje 2 dávky.
d) Bytový parfum – spotreba vyššia ako 1 – 2 ml, vrátane obsahu nasatého sprejovým mechanizmom, čo predstavuje viac ako 10 dávok.

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru, postupuje internetový obchod PUELLAvone, s. r. o podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014. V prípade vrátenia tovaru, ktorý je poškodený, nad rámec použitý alebo inak znehodnotený, predávajúci môže na základe ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR požadovať náhradu nákladov spojených s obnovou produktu do pôvodného stavu. Tieto náklady zahŕňajú aj hodnotu produktu, ktorý bol spotrebovaný nad rámec bežného použitia, a ďalej náklady na opravu, čistenie a iné opatrenia potrebné na obnovu hodnoty tovaru. Konkrétne sumy a položky odškodnenia budú transparentne prezentované a zdokumentované v procese reklamačného konania alebo pri odstúpení od zmluvy.
6. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu a k stiahnutiu v internetovom obchode predávajúceho.
7. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z. z., znáša náklady na vrátenie produktu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.
8. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za produkt, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, ako aj iných nákladov a poplatkov, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uvedené sa netýka nákladov na vrátenie tovaru, ktoré znáša spotrebiteľ sám za podmienok uvedených v bode 6 tohto článku.
9. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
10. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame posielať zásielky doporučene.
11. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

 

a) je predmetom zmluvy predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
b) je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
c) je predmetom zmluvy predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 
Dokumenty:
 

 

IX. Alternatívne riešenie sporov

 

1. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

X. Záverečné ustanovenia

 

1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo o poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený v internetovom obchode predávajúceho.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v internetovom obchode predávajúceho dňa 1.3.2022.
Späť do obchodu