Reklamačný poriadok

Percento chýb na dodanom tovare je zanedbateľné, avšak v prípade akýchkoľvek nedostatkov sa zaväzujeme k okamžitému riešeniu s cieľom dosiahnuť vašu plnú spokojnosť. Naším cieľom je vyriešiť všetky možné problémy čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte obávať dlhého čakania. Väčšinou dokážeme reklamácie vyriešiť skôr ako je zákonom stanovených 14 pracovných dní.

Ako postupovať pri reklamácii?
(Prvým a dôležitým krokom je kontaktovanie zákazníckej podpory na support@PUELLAvone.sk) alebo postupujte podľa pokynov nižšie:

1. Vyplňte reklamačný formulár 2. Odošlite formulár a žiadosť o reklamáciu na support@PUELLAvone.sk 3. Postupujte podľa pokynov zákaznickej podpory
Pod týmto textom si stiahnite reklamačný formulár. Vytlačený a vyplnený formulár priložte aj k reklamovanému produktu. K reklamačnému formuláru priložte kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý bol súčasťou Vašej zásielky. Tovar, ktorý chcete reklamovať, bezpečne zabaľte a s priloženými dokumentmi odošlite podľa pokynov zákazníckej podpory
REKLAMAČNÝ FORMULÁR Daňový doklad nám pomôže rýchlejšie zaradiť a vybaviť Vašu reklamáciu. Vaša reklamácia bude vyriešená v čo najkratšom čase.

 

 

Ako postupovať pri vrátení tovaru? 
(Prvým a dôležitým krokom je kontaktovanie zákazníckej podpory na support@PUELLAvone.sk) alebo postupujte podľa pokynov nižšie:

1. Vyplňte reklamačný formulár 2. Odošlite formulár a žiadosť o vrátenie na support@PUELLAvone.sk 3. Postupujte podľa pokynov zákaznickej podpory
Pod týmto textom si stiahnite formulár pre vrátenie tovaru, v resp. reklamovanie tovaru. Vytlačený a vyplnený formulár priložte k produktu. K formuláru pre vrátenie tovaru priložte kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý bol súčasťou Vašej zásielky. Tovar, ktorý chcete vymeniť, bezpečne zabaľte a s priloženými dokumentmi odošlite podľa pokynov zákazníckej podpory
REKLAMAČNÝ FORMULÁR Daňový doklad nám pomôže rýchlejšie zaradiť a vybaviť Vašu žiadosť o vrátenie tovaru. Vaša žiadosť bude vyriešená v čo najkratšom čase.

 

 

Ako postupovať pri výmene tovaru?
(Prvým a dôležitým krokom je kontaktovanie zákazníckej podpory na support@PUELLAvone.sk) alebo postupujte podľa pokynov nižšie:

1. Vyplňte formulár 2. Odošlite formulár a žiadosť o vrátenie na support@PUELLAvone.sk 3. Postupujte podľa pokynov zákaznickej podpory
Pod týmto textom si stiahnite formulár pre výmenu tovaru, v resp. reklamovanie tovaru. Vytlačený a vyplnený formulár priložte k produktu. K vyplnenému formuláru priložte kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý bol súčasťou Vašej zásielky. Tovar, ktorý chcete vymeniť, bezpečne zabaľte a s priloženými dokumentmi odošlite podľa pokynov zákazníckej podpory
REKLAMAČNÝ FORMULÁR Daňový doklad nám pomôže rýchlejšie zaradiť a vybaviť Vašu reklamáciu. Vaša žiadosť bude vyriešená v čo najkratšom čase.

 

 

Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy?
(Prvým a dôležitým krokom je kontaktovanie zákazníckej podpory na support@PUELLAvone.sk) alebo postupujte podľa pokynov nižšie:

1. Vyplňte formulár o odstúpení od zmluvy 2. Odošlite formulár a žiadosť o vrátenie na support@PUELLAvone.sk 3. Postupujte podľa pokynov zákaznickej podpory
Pod týmto textom si stiahnite formulár pre odstúpenie od zmluvy. Vytlačený a vyplnený formulár priložte k produktu. K vyplnenému formuláru priložte kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý bol súčasťou Vašej zásielky. Tovar, ktorý chcete vymeniť, bezpečne zabaľte a s priloženými dokumentmi odošlite podľa pokynov zákazníckej podpory
FORMULÁR O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY Daňový doklad nám pomôže rýchlejšie zaradiť a vybaviť Vašu žiadosť. Vaša žiadosť bude vyriešená v čo najkratšom čase.

 

Týmto sa vydáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) reklamačný poriadok spoločnosti PUELLAvone s.r.o., so sídlom Rovníková 1457/7, 040 12 Košice – mestská časť Nad Jazerom, IČO: 53 991 893. V oblasti neupravenej týmto reklamačným poriadkom sa aplikujú všeobecné právne predpisy, vrátane zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 

  1. Predmet reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného spoločnosťou PUELLA na webovej stránke www.PUELLAvone.sk  (ďalej len „online obchod“).

 

  1. Právo zákazníka na reklamáciu

Zákazník má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytovaná dlhšia záručná doba.

 

Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, t. j. tovar musí mať požadovanú, resp. právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám.

 

  1. Lehoty na uplatnenie reklamácie

Pri spotrebnom tovare sa aplikuje záručná doba v súlade s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka, t. j. záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. V prípadne darčekovej poukážky je záručná doba viazaná na dobu platnosti používania výrobku.

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spločnosť vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene len časti tovaru (zo setov / darčekových balení), na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

  1. Uplatnenie reklamácie

Pri uplatnení reklamácie zákazník predloží okrem reklamovaného výrobku tiež vyplnený reklamačný formulár, v resp. v súčinnosti so zákazníckou podporou poskytne všetky náležité informácie a to vrátane fotodokumentácie , čísla objednávky, dôvodu reklamovania. Reklamovaný výrobok je nevyhnutné predkladať v čistom a hygienicky bezchybnom stave. O prijatí reklamácie a spôsobe jej vybavenia vystaví spoločnosť zákazníkovi písomné stanovisko, v resp. vyjadrenie. Spoločnosť je povinná vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

  1. Vybavenie reklamácie

Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, poverený zamestnanec alebo iná určená osoba je povinná poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je spoločnosť, resp. poverený zamestnanec povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie.

 

Ak je to možné, rozhodne sa o reklamácii ihneď. V zložitejších prípadoch sa rozhodne najneskôr do štrnástich pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, vybaví sa reklamácia najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

 

Ak ide o odstrániteľné vady, zákazník má nárok na bezplatné a včasné odstránenie vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať riadne ako vec bez vady, má kupujúci nárok na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže spoločnosť vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to v lehote v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a spoločnosť ju zamietne, je spoločnosť povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť spoločnosti za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

 

  1. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ kontaktuje zákaznícku podporu a požiada o odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia produktu. Odstúpenie musí byť oznámené predávajúcemu najneskôr posledný deň tejto lehoty. Nepoužitý produkt sa musí vrátiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní od oznámenia odstúpenia. Odstúpiť možno aj písomne alebo elektronicky. Vrátenie produktu nevyžaduje dodatočné náklady, ak spotrebiteľ nepoužil iný spôsob doručenia ako ten najlacnejší ponúkaný predávajúcim. Niektoré produkty však nie sú vrátiteľné, napríklad tie, ktoré sú nezlučiteľné s hygienickými alebo ochrannými obalmi po ich otvorení, tovary zmiešané s inými alebo vyrobené na mieru.

 

  1. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ zákazník nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že zo strany spoločnosti došlo k porušeniu jeho práv, môže spoločnosť požiadať o nápravu. Ak spoločnosť odpovie na žiadosť zákazníka zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže sa zákazník v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Bližšie informácie nájdete na:

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

Kontakty

Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile support@PUELLAvone.sk alebo na tel. čísle +421 905 491 699.

 

Obchodné podmienky e-shopu: https://www.puellavone.sk/obchodne-podmienky/  

Späť do obchodu